dimarts, 24 de novembre de 2009

CEIP Pompeu Fabra, informe sobre un centre educatiu

El CEIP Pompeu Fabra és una escola pública situada a Sant Andreu, un context social bo i sense problemes ni de marginació social ni social econòmics. No és un col·legi massa gran, ja que només té una línia per curs, i l’escola només avarca educació infantil i primària.

Pel que fa al projecte educatiu, té una mecànica molt concreta: treballar per projectes de treball. Això es deu a que creuen en la societat de la incertesa, segons la qual el que es pugui aprendre en el temps present no se sap si serà útil pel futur. Aquest fet és degut a: que en una societat de la informació l’escola s’ha de realitzar per assimilació crítica, al haver-hi un coneixement provisional i en xarxa l’escola es pot construir des del judici personal i que en una societat en canvi l’escola ha de tenir una formació continuada.

Com a conseqüència d’això l’escola creu convenient utilitzar els projectes de treball com a exercicis per aprendre a seleccionar l’excessiva quantitat d’informació que reben els nens, aprendre a tractar-la i transmetre-la, i saber avaluar-la. (Què és el que sabem?; Que volem saber?; Que sabem al final?). Totes aquestes preguntes són les que es formulen abans i després de la realització del treball, demostrant d’aquesta manera que la informació s’aprèn quan es concreta.

Especificant més pel que fa al tractament d’aquesta informació, podríem dividir el procés del treball en tres passos: La tria, La cerca i maneig de la informació i l’avaluació.

Pel que fa a la tria, consisteix a realitzar un llistat de temes a partir del propi coneixement dels alumnes i decidir quin serà el tema a realitzar per tots els membres de la classe. Quan s’ha decidit el tema es posa en comú les idees i els coneixements previs que tenen els alumnes, cosa que serveix per plantejar-se preguntes sobre el tema d’investigació.

Seguidament s’ha de realitzar la cerca i maneig de la informació, que consisteix en cercar la informació, acotar el tema i realitzar un índex, el qual pot variar durant el treball. Per manejar la informació s’ha de tindre present el treball cooperatiu i el procés que cadascú realitza de recerca d’informació, ja que aquesta activitat està destinada a transformar les idees i punts de l’índex en coneixements per l’alumne. S’ha de tindre en compte que hi ha diferents fonts d’informació com són: els experiments científics, la biblioteca, les visites a museus, les pel·lícules, les conferències i entrevistes, etc.

Finalment es realitza una avaluació que està vinculada a la seqüència d’ensenyament -aprenentatge, ja que es tracta de realitzar una coavaluació, autoavaluació, una avaluació individual i col·lectiva i una prova final. Com a tancament del treball es realitza un dossier que inclou: el treball, la memòria, l’índex final i la bibliografia.

Pel que fa amb la seva relació amb la psicologia, en aquesta escola podem trobar un model psicològic cognitiu humanista, ja que presenta una dinàmica de treball en la què els alumnes han de pensar per ells mateixos decidint el tema sobre el qual voldran treballar i debatin a classe els seus punts de vista envers la qüestió decidida. Un altre aspecte que demostra aquest humanisme és la decoració de les classes, ja que totes les parets i les portes estan plenes de dibuixos. Cada classe pot decidir el seu propi nom, cosa que demostra la llibertat d’opinió. Un dels objectius principals de l’escola és que l’Infant sigui feliç, fet que també corrobora el matís psicològic que s’implanta a l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada